Skapa förändringsvilja

Skapa förändringsvilja och se förändringstakten öka markant!

Alla företag och verksamheter behöver hela tiden arbeta med att skapa förändringsvilja och sträva efter kontinuerlig utveckling för att nå framgång. Vi behöver ständigt anpassa oss till förändringar i vår omvärld, för att vara konkurrenskraftiga. 

Samtidigt visar forskning att mer än 70% av alla förändringsinitiativ inte blir av. Oftast beror det på att människorna som jobbar inom företaget känner ett motstånd till förändringar. Känner du igen dig? Har ni många goda förändringsinitiativ som ligger och väntar på att bli genomförda på ditt företag? Glädjande nog går det att förbättra förändringstakten.

Låt oss börja göra konkreta förbättringsåtgärder redan idag!


Vi på Hubbster vet värdet av att komma igång med förändringsarbetet så snart som möjligt. Därför är vårt mål att på kort sikt implementera insatser som bidrar till att förändra sättet medarbetarna ser på förändring till det positiva. Vi har många gånger sett hur förändringsviljan stärks hos våra kunder på kort tid
och många medarbetare börjar agera i rätt riktning på en gång. Ofta sker det redan samma dag som de får insikt i vad som ska förändras.

Förändringsförmågan stärks och förändringstakten ökar


Det kortsiktiga målet måste ligga i linje med helhetsbilden. Därför lägger vi tillsammans grunden för ett långsiktigt förändringsarbete.
Vi skapar en tydlig målbild och samsyn kring vad som behöver göras även längre fram i tiden.

Eftersom vår metod är ett bra ramverk för all förändring, ökar förändringsförmågan hos alla som deltar. På så sätt blir det lättare att implementera fler lyckade förändringsinitiativ , även framöver. Nya framgångar blir kända och det bygger tillit till att det går att förbättra. Det skapar ett positivt momentum som leder förändringsarbetet framåt.. Nyttan på lång sikt är att självledarskapet stärks och förändringstakten ökar så att ni stärker er konkurrenskraft.

Skapa förändringsvilja med Hubbsters metod


I arbetet med att skapa förändringsvilja utgår vi ifrån den beprövade modellen ”road to commitment”, som är framtagen av Roland Loup och Ron Koller. Utifrån deras modell, har vi utvecklat en metod som förbättrar företags förändringsarbeten, både människors förändringsvilja och genomförandet av aktiviteter.

Så fungerar vår metod


Vi startar med ett arbetsmöte tillsammans med den chef som ansvarar för företaget eller de delar i organisationen som står inför förändringar. På mötet klargör vi företagets nuläge, målbild och kritiska framgångsfaktorer. Sedan bedrivs arbetet i workshops. Inledningsvis anordnas  en workshop med ledningsgruppen och därefter en med dem som tillhör den organisationsstruktur som ska delta. Workshopen består av tre delar:

 1. Workshopen inleds med att tydliggöra förändringen och varför den behöver göras. Alla får arbeta med två scenarier ”Vad händer om vi inte förändrar?” kontra ”Vad händer om vi förändrar?” På så sätt bygger vi ett riktigt bra och ett riktigt dåligt scenario. Det är delvis under denna övning vi skapar insikt och vilja att förändra.

   

 2. Nästa del i workshopen handlar om att bygga tillit. Att få deltagarna att tro på att förändringen som krävs kommer att gå att genomföra. Detta gör vi genom att enas om maximalt fem förbättringsinitiativ att börja arbeta med.

   

 3. Tredje delen kallar vi för engagerad handling. Här konkretiseras förbättringsinitiativen och ansvar och tidplan tydliggörs. Var och en får dessutom välja och berätta om en konkret sak som de vill och kan göra redan samma dag eller inom en veckas tid. 

I vissa företag är det är många som är delaktiga i att genomföra förändringar och då behöver workshopen hållas flera gånger, så att gruppen som deltar i en workshop inte blir för stor. För att genomföra det arbetet så effektivt som möjligt, kan det vara en bra idé att komplettera med ”train the trainer”. 

Vi rekommenderar att ni använder ett smart och enkelt verktyg för implementeringen av förändringen. Det gäller främst större, mer komplexa organisationer. Om ni önskar mer stöd under ert medarbetardrivna förändringsarbete, berättar vi gärna om Hubbster Activate.

Vi skapar värde genom ökad förändringsvilja 


Detta ger Hubbsters metod för att skapa förändringsvilja

 • Ökad insikt och vilja att förändra
 • Samsyn kring vad som behöver göras 
 • Tillit till att förändringen kommer att lyckas
 • En konkret förbättringsaktivitet för var och en att göra på en gång
 • En lista med prioriterade förbättringsaktiviteter
 • En plattform att arbeta utifrån i ert kontinuerliga förbättringsarbete
 • Starkare självledarskap

Vill du veta mer?

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Hur går det till?

Hubbster arbetar alltid med BPL, ”Best Possible Line-up”, vilket innebär att vi allokerar den eller de seniora konsulter som har mest och erfarenhet av er och era utmaningar. I arbetet med Readiness for change design använder vi oss av beprövad metodik som bygger på metoden ”road to commitment” framtagen av Roland Loup och Ron Koller.

Envac är en driven och nytänkande organisation med ett starkt medarbetarinflytande som en del av vårt svenska arv. Vi letar ständigt efter sätt att förbättra oss själva. Hubbsters verktyg stöttar oss i det arbetet.

Patrick Haraldsson, President, Region Envac North Europe

Vill du prata med en specialist på readiness for change?

Stina Hedin jobbar som senior business consultant och har flerårig erfarenhet av change management, process optimering och lean med framgångsrika resultat. Hon är specialist på readiness for change.
Scroll to Top
Scroll to Top