Processutveckling

Processutveckling och processförbättring

 

Att systematiskt arbeta med processutveckling och processförbättring är viktigt för att hitta nya effektiviseringsmöjligheter i verksamheten. Symptom på ineffektiva eller otydliga processer är bland annat höga kvalitetsbristkostnader, ojämn kvalitet, stort personberoende och frustration i organisationen. Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att optimera flöden, minska personberoendet, öka lönsamhet och belysa var värde skapas i organisationen.

Vad ingår i ett projekt för processutveckling?

Varje projekt är unikt, men normalt består det av två huvudsakliga delar, processkartläggning och processförbättring.

Processkartläggning

Behovet av att kartlägga organisationens processer uppkommer ofta då organisationen står inför någon av följande situationer:

 • Nuvarande processer upplevs som otydliga eller ineffektiva
 • Organisationen har effektivitets- eller lönsamhetsproblem
 • Ny eller ändrad ledningsgrupp
 • Problem med missnöje hos personal eller hos kunder
 • Kapacitetsproblem vid tillväxt
 • Organisationen ska certifieras inom kvalitet och/eller miljö
 • Införande av nytt affärssystem
 • Vid uppköp eller sammanslagning av företag eller organisationer

Processförbättring

Det viktigaste inom processutveckling är att reflektera över hur processen bidrar till verksamhetens övergripande strategi. Då kan ni förstå om processen har rätt fokus och för att kan prioritera rätt förbättringsinsatser:

 • Eliminering av byråkrati och slöseri
 • Analys av adderat värde och genomloppstid (ledtid)
 • Felsäkring av processen
 • Standardisering och automatisering
 • Integration med kunden/leverantören
 • Process re-engineering

Vi kan förbättra processer

Att jobba med processutveckling kräver en tydlig vision om något bättre; en målbild byggd utifrån kunders och andra intressenters behov kombinerat med verksamhetens strategiska ambitioner. Med er målbild som bas arbetar vi med processutveckling med syfte att designa och förankra processer som skapar enkelhet, effektivitet och kundtillfredsställelse.

Hubbsters experter har lång erfarenhet av att hjälpa företag och andra organisationer med processutveckling och processförbättring. Vi hjälper dig att effektivisera och förankra dina processer.

Vill du veta mer?

forandringsledning-unga-personer-pa-kontor-i-mote

Hubbster metod för processutveckling

I ett processutvecklingsprojekt arbetar vi normalt med projektledning, beprövade processutvecklingsmetoder, samt förändringsledning och ett projekt kan delas in i fem faser:

 1. Förbereda – som andra projekt krävs planering, bemanning, förankring osv. 
 2. Förstå – samla fakta för att få en bild av nuläget. 
 3. Förbättra – ta fram ett önskat läge och designa processer
 4. Förverkliga – implementera processerna i verksamheten. 
 5. Förvalta – underhålla och förbättra processerna.

En viktig beståndsdel i Hubbsters metodik är delaktighet. För att möjliggöra en framgångsrik etablering av processer där medarbetarna både vill och kan använda de etablerade processerna krävs att medarbetarna är delaktiga i arbetet. Vår metodik säkerställer delaktighet genom hela processen.

Envac är en driven och nytänkande organisation med ett starkt medarbetarinflytande som en del av vårt svenska arv. Vi letar ständigt efter sätt att förbättra oss själva. Hubbsters verktyg stöttar oss i det arbetet.

Patrick Haraldsson, President, Region Envac North Europe

Vill du prata med en specialist på processutveckling?

Rebecka Borg är vår specialist på processutveckling.
Scroll to Top
Scroll to Top