Hubbster Group AB (publ) –
IPO 2022

Hubbster är SaaS-plattformen för att implementera strategier och förbättringsarbete i mellanstora till stora organisationer – från högsta chef ända ut till den enskilda medarbetaren. Hubbster Group har som mål att via en kombination av organisk tillväxt och förvärv, att inom tre år bli det globalt ledande verktyget för att driva igenom förändringsarbete i stora organisationer. Tillväxtstrategin baseras på satsningar inom direktförsäljning och partnerskap i både Sverige och internationellt. Förvärvsstrategin kommer fokuseras till att förvärva undersökningsbolag med en etablerad kundstock. Huvudsyftet med förestående Emission är att säkra tillräckliga finansiella resurser för att möjliggöra och förverkliga denna tillväxtplan.

Givet Hubbsters fördelaktiga position är det ett naturligt steg att notera aktien i syfte att stärka kredibiliteten på marknaden och därmed hos nya kunder i samband med planerad internationalisering och expansion. Hubbster genomför nu således en noteringsemission.

Nyemissionen omfattar emission av units om initialt cirka 19,7 MSEK. En unit består av tre aktier och två teckningsoptioner. Teckningsoptionerna som emitteras i nyemissionen kan nyttjas för teckning av aktier under perioden 2–16 mars 2023 och väntas inbringa ytterligare cirka 20,2 MSEK vid full teckning.


Vi kommer att hålla investerarträffar för er som vill veta mer. Gå in på länkarna här under för att boka in er på dessa.

Investerarträff tisdagen den 18 januari kl 16:00
Investerarträff söndagen den 23 januari kl 16:00

 

Läs mer om Hubbster och erbjudandet

Teckna här (från fredag den 14:e januari)

Övriga dokument

Anmälningssedel
Tilläggsdokument 
Delårsrapport Q3 2021 
Årsredovisning 2020

Informationen på denna del av webbplatsen för Hubbster Group AB (publ) är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Scroll to Top
Scroll to Top