Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR HUBBSTER GROUP AB (PUBL)

ORG.NR 559238-4571

1. FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Hubbster Group AB (publ).

2. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3. VERKSAMHET
Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av IT-tjänster, rådgivning rörande
företagsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER
Aktiekapitalet utgör lägst 750.000 kronor och högst 3.000.000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst
15.000.000 stycken och högst 60.000.000 stycken.

5. STYRELSE
Styrelsen ska bestå av 1–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Består styrelsen av 1–2 ledamöter
ska minst 1 suppleant utses.

6. REVISORER
Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

7. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till stämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidning samt på Bolagets
webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska
Dagbladet.
Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i aktieboken på sätt som
föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

8. ÖPPNANDE AV STÄMMA
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

9. ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
___________________
Antagen på extra bolagsstämma den 19 november 2021.

Scroll to Top
Scroll to Top