Marknadsanalys – en tydlig bild av marknaden och dess potential

En marknadsanalys görs när man vill utforska nya möjligheter på befintliga marknader. De kan även användas när man har planer på att gå in på nya. För att kunna bedöma olika möjligheter och risker som det innebär att satsa på en ny marknad eller en ny kundgrupp kan man genomföra en faktabaserad marknadsanalys.

En viktig del i Hubbsters marknadsanalys är att vi inte bara samlar in data från marknaden. Vi hjälper er att analysera underlaget som tas fram för att ge konkreta slutsatser och rekommendationer.

Så gör vi en marknadsanalys

Hur gör man en marknadsanalys egentligen? Vår erfarenhet har lärt oss att bästa resultat kräver noggrannhet och planering. Att använda en standardiserad mall är inte ett bra tillvägagångssätt. Anledningen är att varje marknad och kundsegment är unikt.

Därför skräddarsyr vi alla våra analyser baserat på den situation som just du och ditt företag befinner er i. Utförandet sker i tre steg.

  1. Ett gediget förarbete som bygger på ett eller flera arbetsmöten med dig som uppdragsgivare. Här fastställer vi bland annat mål, kärnfrågor att besvara, omfattning och metod. 
  2. Desk-top studier för att ta fram den fakta som finns tillgänglig och som skapar ett underlag för nästa steg. 
  3. Det absolut viktigaste steget utgörs av externt inhämtande av data. Detta sker vanligtvis genom intervjuer, men kan kombineras med enkäter och kundpaneler. Här valideras den data som tagits fram i steg 2 och underlag för att besvara de flesta av kärnfrågorna inhämtas.

Vilka frågor kan besvaras med en marknadsanalys?

Som vi tidigare nämnt är det viktigt att anpassa marknadsanalysen till just den situation som du och ditt företag återfinns i. Några exempel på strategiska och kommersiella frågeställningar som kan belysas är:

  • Är den här marknaden värd att satsa på?
  • Hur stor är den ekonomiska potentialen
  • Vilken ROI kan vi få?
  • Vilka risker finns det?

Ovan nämnda frågor är vanligt förekommande och många beslutsfattare grubblar över dem när de får möjligheten att satsa på en ny marknad eller ett nytt kundsegment. Vår modell har utvecklats under flera år för och kan justeras för att ställa frågor som medför klarhet kring era funderingar.

Genom att vara lyhörda och lyssna till er kan vi anpassa vårt arbete för att bidra till att ni lyfter rätt frågor för att avgöra huruvida ni ska genomföra satsningen eller avstå.

Utifrån era specifika mål och med hjälp av externt inhämtad data mäter och analyserar vi marknadsförutsättningarna ur flera perspektiv – storlek, potential, konkurrenssituation, mognad, och sist men inte minst vilka insatser som krävs för att lyckas.

Marknadsanalysen möjliggör faktabaserat beslutsfattande

Vi menar att varje situation är unik och förarbetet är avgörande för resultatet. För att få ett fullgott beslutsunderlag bör man tydligt och klart definiera vilka kärnfrågor man vill ha svar på, vilket det önskade läget är, vilken förflyttning man önskar och vilka målgrupper och marknader som är relevanta.

Det är vår bestämda uppfattning att alla beslut bör baseras på fakta. Vissa frågor kan man få svar på genom skrivbordsstudier. Det är dock en ytlig metod som kan ge indikationer och besvara enklare frågor

För att skapa en heltäckande förståelse måste marknaden tillfrågas. Nyckeln är att förstå kundernas önskemål, vilka behov har de och hur kan dessa tillfredsställas? Vad är de missnöjda med och vilka förbättringar vill de se?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag med en marknadsanalys?

Scroll to Top